Regulamin Festiwalu Szampana

1. Postanowienia Ogólne

a) Organizatorem Festiwalu Szampana („Festiwal”) jest firma Rolmex S.A.

b) Festiwal odbędzie się w dniu 29.02.2024r. w Klubie Bankowca w Warszawie.

c) Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Festiwalu zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Udział w Festiwalu – zakup biletu.

a) W Festiwalu może wziąć udział każda osoba, która nabyła bilet, bądź uzyskała pozwolenie Organizatora na przebywanie na terenie Festiwalu bez konieczności posiadania biletu, lub posiada specjalne zaproszenie otrzymane od Organizatora.

b) W Festiwalu mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania wieku uczestników.

c) Bilet na festiwal można nabyć poprzez portal evenea.pl.

d) Koszt biletu wynosi 99 zł od osoby.

e) Podmioty z branży HoReCa mogą ubiegać się o zniżkę na bilety w wysokości 100%. Organizator może przyznać zniżkę na maksymalnie dwa bilety dla jednego podmiotu (na jeden numer NIP).

f) W celu nabycia biletu należy dokonać rejestracji.

g) Ilość sprzedawanych biletów na wydarzenie jest ograniczona.

h) Organizator ma prawo do wstrzymania wpuszczania na teren Festiwalu kolejnych osób, jeśli w danym czasie liczba osób przebywających na terenie Festiwalu przekracza dopuszczalny limit lub wymagają tego względy bezpieczeństwa.

i) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podawania alkoholu osobom będącym w stanie nietrzeźwym. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Festiwalu osób, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg Festiwalu.

3. Udział w Seminariach

a) W trakcie trwania Festiwalu obywać się będą Seminaria.

b) W seminariach mogą wziąć udział jedynie osoby biorące udział Festiwalu.

c) Aby wziąć udział w seminarium należy zarejestrować się przez portal evenea.pl.

d) Po sprawdzeniu dostępności miejsc Organizator przyznaje wejściówkę na wybrane przez uczestnika seminarium/seminaria.

e) Podmioty z branży HoReCa mogą ubiegać się o zniżkę na wejściówkę na seminarium w wysokości 100%. Organizator może przyznać zniżkę na maksymalnie dwie wejściówki dla jednego podmiotu (na jeden numer NIP).

f) Uczestnik, który otrzymał zniżkę na udział w seminarium o której mowa powyżej ma prawo do bezpłatnego odwołania uczestnictwa do 24h przed terminem seminarium. W przypadku odwołania uczestnictwa w krótszym czasie niż 24h, lub braku uczestnictwa w seminarium, Organizator ma prawo do naliczenia kary w kwocie 200 zł/os. Faktura za niewykorzystane miejsce na seminariach zostanie wysłana na adres podmiotu, któremu przyznano zniżkę.

4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

a) Uczestnik Festiwalu wyraża dobrowolną oraz nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie swego wizerunku utrwalonego przez Organizatora dla celów, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością Organizatora.

b) Niniejsza zgoda jest udzielona bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych.

c) Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w wersji papierowej jak i elektronicznej, w szczególności wszelkie publikację na stronie internetowej Organizatora, jak i kontach w mediach społecznościowych.

d) Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę, aby jego wizerunek zestawiony był z wizerunkami innych uczestników.

e) Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na robienie i utrwalanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek Uczestnika wykonane przez Organizatora, jak i przez podmiot trzeci działający na zlecenie Organizatora.

5. Przetwarzanie danych osobowych

a) Administratorem danych osobowych uczestników Festiwalu jest Organizator, czyli Rolmex S.A. z siedzibą przy ul. Olkuskiej 7, 02-604 Warszawa, KRS: 0000124350, NIP: 5260206020 (tel. 22 54 28 280, mail: rolmex@rolmexsa.pl).

b) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem email iod@rolmexsa.pl lub korespondencyjnie: ROLMEX S.A. ul. Olkuska 7, (02-604) Warszawa, z dopiskiem „do inspektora ochrony danych”.

c) Informujemy, że dane osobowe uczestników Festiwalu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w celu:

- realizacji umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co obejmuje realizację wzajemnych uprawnień i obowiązków dotyczących uczestnictwa w Festiwalu wynikających z Regulaminu,

- spełnienia obowiązków prawnych przez administratora, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego przez okres przewidziany tymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- przechowywania danych w celu zabezpieczenia roszczeń, jak też ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi mieć związek z organizacją Festiwalu – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń,

- bieżącego kontaktu, udzielania odpowiedzi, wyjaśnień na pytania, żądania, wnioski - dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora w postaci takiego kontaktu, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy (przechowywanie danych w razie takiego kontaktu będzie mieć miejsce do końca następnego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono kontakt).

e) Dane osobowe uczestników Festiwalu będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji Festiwalu, a następnie przez okres zabezpieczenia i przedawnienia roszczeń oraz do momentu przedawnienia zobowiązań podatkowych (5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego).

f) Dane osobowe będą ujawnione odbiorcom, tj. podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

g) Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

h) Podanie danych jest wymogiem umownym, podanie ich jest niezbędne do wzięcia udziału w Festiwalu.

i) Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

6. Siła Wyższa

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

b) Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią, w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań, zagrożenia epidemiologiczne („Siła Wyższa”).

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zmiany terminu, miejsca czy programu Festiwalu jak również odwołania Festiwalu w przypadku działania Siły Wyższej,

d) W przypadku zmiany terminu Festiwalu z powodu Siły Wyższej, bilet jak i wejściówka na seminarium pozostają i będą uprawniały do udziału w Festiwalu w innym terminie. W przypadku odwołania Festiwalu Organizator dokona zwrotu cen biletów i wejściówek na seminaria.

7. Postanowienia końcowe.

a) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania.

b) Nabycie biletu przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

c) W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator.